Безплатна електронна библиотека

Счетоводна оптимизация на активи и пасиви - първа част - Трифон Трифонов

Най-добре Счетоводна оптимизация на активи и пасиви - първа част PDF файлът можете да намерите тук

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2003
РАЗМЕР: 9,68
ISBN: 954-8401-14-2
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Трифон Трифонов

Описание:

...)0400301817 за . резултатите от ... PDF ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО ... . извършен . финансов . одит ... Чл. 64. За отчитането на определени стопански операции, активи и пасиви на бюджетните предприятия министърът на финансите може да определя условия и ред на Съгласно приетата от предприятието Счетоводна Политика и Индивидуален Сметкоплан за отчитане на амортизируемите активи и амортизациите, стоково-материалните запаси и разходите, ще се използват следните ... Тълкуването на тези разпор ... 【Счетоводна оптимизация на активи и пасиви - първа част ... ... ... Тълкуването на тези разпоредби, както и обхвата на приложното поле на СС - 22, очертан в т. 1 от същия налагат извода, че като предприятие по смисъла на ЗСч следва да се има предвид и ... ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА Катедра "Счетоводна отчетност" Курсова работа № 1 по теория на счетоводството На 01. 05. 200х Търговско дружество "Бета" - ООД има следните активи, пасиви и капитали. 1. Основен капитал ... 1. Характеристика, състав, структура и особености на дълготрайните активи. Дълготрайните активи на фирмата (ДАФ) са най-важната съставна част от всички активи в едно предприятие. По същество ... 13. Трифонов, Т., "Счетоводна оптимизация на активи и пасиви" София 2003 г. 14. Чуков, К., "Финансово-стопански анализ на предприятието" Тракия-М София 2003 г. 1 5. Активи Финансови активи, държани за търгуване 8,887-64 17 Нематериалните активи 13,410 -13,410 8, 41а Собствен капитал и пасиви Финансови пасиви, оценени по амортизирана стойност 7,896,088 286,334 определяне на справедливата им стойност. Другите финансови активи и пасиви, както и нефинансовите активи и пасиви, са отчетени по амортизирана или историческа стойност. (d) Промяна в ... На 12 ноември 2009 г. СМСС издаде първоначална версия на МСФО 9 като първа част от първата фаза на проекта за замяната на МСС 39, с което бяха въведени нови изисквания само за класификацията и оценката на финансовите активи. Приход е нарастването на икономическите изгоди през отчетния период под формата на входящи потоци (от активи - в т.ч. и пари) или увеличение на активи или намаление на пасиви, което води до ... Пасиви и данъци върху дохода МСС 37 Провизии, условни пасиви и условни активи МСС 19 Доходи на наети лица МСС 12 Данъци върху дохода Глава десета Финансови инструм...