Безплатна електронна библиотека

Прехвърляне на вземания в търговския оборот - Александър Иванов

Александър Иванов книги Прехвърляне на вземания в търговския оборот Epub ще бъде достъпен за вас, когато се регистрирате на нашия уебсайт

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2010
РАЗМЕР: 11,67
ISBN: 978-954-730-659-2
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Александър Иванов

Описание:

Предмет наизследване в книгата е институтът на прехвърляне на вземания в материалноправенаспект. Особено внимание е обърнато на въпросите, свързани с прехвърлянето набъдещи вземания, глобалната и частичната цесия, обема на прехвърляните права,правното положение на длъжника и др. Разгледаните въпроси са важни запрактиката, като се има предвид появата и разширяването на приложното поле нафакторинга, форфетинга, секюритизацията и проектното финансиране, елемент откоито е цесията. За съжаление, все по-честотоизползване на договорите попрехвърляне на вземания в търговския оборот става при малко на брой остарелиправни норми, което затруднява практиката при разрешаването на спорове. При товаположение участниците в тези операции не могат да бъдат сигурни относно изходаот евентуален спор във връзка с тълкуването и/или изпълнението на сключен от тяхдоговор. Ето защо по тези въпроси, с оглед липсата или лаконичността на нашатаправна уредба, изложението е съпроводено с аналитичен коментар на съответнитеправила на Конвенцията за прехвърляне на вземания в международната търговия и наПринципите на европейското договорно право.Анализът назаконодателството и практиката по неговото приложение е насочен да подпомогне несамо преките участници в отношенията по прехвърляне на вземания, но ипрактикуващите юристи – адвокати, юрисконсулти на банки, небанкови финансовиинституции и търговски дружества. Лаконичността на правната уредба позволява поопределени въпроси книгата да бъде ползвана при изготвянето на договори,свързани с прехвърлянето на вземания.АлександърИванов е адвокат от Софийската адвокатска колегия, доктор по право. Автор е намножество статии в специализирания правен печат. Преподавател е по търговскисделки и несъстоятелност в ЮЗУ „Неофит Рилски” –Благоевград.

...ействието на прехвърлянето на вземане, обезпечено с ... PDF Забраната - Nbu ... ... Най-често срещаната причина за подобно прехвърляне на вземания е невъзможността да се събере определено вземане. ... да се прехвърлят вземания между различни лица е уредена в чл. 99 и чл. 100 от ... Тази порочна практика води до несигур ... store.bg - Закупилите книгата "Прехвърляне на вземания в ... ... . 99 и чл. 100 от ... Тази порочна практика води до несигурност в търговския оборот, до възможност за злоупотреби, увеличаване на междуфирмената задлъжнялост, а оттам и рискове за финансово затъване на ... Цени и евтини оферти Книги, сравнение на цени от всички онлайн магазини! Разгледай хитови модели и дизайни, прочети описания, мнения за Книги, намери най-евтини промоции за Книги В тази връзка в чл. 73, ал. 4 от ППЗДДС обаче е определено, че в случаите на чл. 107, т. 3, б. "а" от закона при определяне на облагаемия оборот на лицата за целите на регистрацията (ал. 1 на същия ... Игри на български език; Стратегически игри; Кооперативни игри; Ролеви игри; Игри с миниатюри; Игри с карти; Семейни и парти игри; Детски игри; Каркасон; Светът на баталия; Игра на тронове; Living ... Понятието „финансов резултат от прехвърляне на предприятие на ЕТ" не е изяснено изрично в закона, но може да се извлече от поясненията, дадени в чл. 33, ал. 11 ЗДДФЛ - „положителната разлика ... На следващо място, с ДВ бр. 92 от 2017 г., в сила от 01.01.2018г., се внесоха промени в чл.77, ал.1 ДОПК, където се указва, че: „В случаите на (…)прехвърляне на предприятие по чл. 15 от Търговския закон ... В дял трети, глава десета от Търговсия закон се съдържа уредбата на непаричните вноски (т.нар. апорт) като алтернатива на паричните, които правят членовете на търговско дружество за участие в капитала. Така, приема се, че отказът от предявения иск за присъждане на вземания в полза на пре-кратеното дружество е в нарушение на задълженията на ликвидатора по чл. 268, ал. 1 ТЗ да работи по събиране ... След влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Търговския закон с бр.84 от 13.10.2000 г. и по-специално на новия чл.60а, се уреждат някои от спорните въпроси във връзка с ликвидирането на ......