Безплатна електронна библиотека

Социологически тенденции и баланси в социалното взаимодействие - Карамфил Манолов

Социологически тенденции и баланси в социалното взаимодействие Можете да изтеглите книгата в pdf формат epub след безплатна регистрация

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2011
РАЗМЕР: 12,61
ISBN: 9789543830374
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Карамфил Манолов

Описание:

КАРАМФИЛМАНОЛОВ е доктор на социологическите науки, старши научен сътрудник вИнститута за изследване на обществата и знанието при БАН. Автор е надесетки публикации - статии и монографии в областта на теорията насоциологическото познание, социологията на труда, социологията напредприемачеството, по-важните от които са монографиите„Социологическата традиция - проблеми и перспективи" {2007, Варна,Славена), „Предприемачеството"(200в, София, Академично издателство„Проф. Марин Дринов"), „Културният ресурс на предприемачеството" (2000,София, Академично издателство „Проф. Марин Дринов"), „Новото българскопредприемачество в преходния период" (1495, София, Академичноиздателство „Проф. Марин Дринов"). На основата на анализа на социологическата традиция, в книгата серазкрива дълбоката криза в съвременната социология, породена от липсатана фундаментално единство на социологическото познание, което довежда допреформулировка на „дилемата на Хобс", а именно - обществена принуданад индивидуалния избор и поведение или свобода за индивидуалния избор иповедение в ставането (възникване и изчезване) на социалния живот,откриваща нов хоризонт за синтетичен социологически подход къмизследването на социалните явления. Търсенето на идейни мостове запостигане фундаменталното единство на социологическото познание довеждадо формулиране на едно ново теоретично понятие „сострема", коетоизразява диалектическото противоречие и единство между обединението нахората и тяхната автономия в съвместния им живот. Понятието „сострема"позволява социалното явление да се концептуализира катообществено-индивидуален процес, който обхваща както участието начовешкия индивид в обществения живот, така и участието на другите хора,представляващи обществото, в неговия личен живот, а съвместният живот нахората в обществото да се разглежда едновременно като тяхно обединение,при запазване на обособеността им. Така концептуализираното понятие „сострема" е развито до теоретиченинструмент, който е приложен към социологическото изследване напредприемачеството с цел да бъде пресъздаден реалният процес на неговотоставане (възникване и изчезване) и да бъдат изведени тенденциите ибалансите в социалните взаимодействия между предприемача и останалитеучастници в предприемачеството. Предложената теоретична рамка засоциологическо изследване разкрива възможности да се интерпретиратотделните състояния на социалната система на предприемачеството, аименно интеграция и стабилност, дезинтеграция и нестабилност, криза иразпадане и така да се постигне цялостно познание за предприемачествотокато социално явление.

...пломни работи, теми, съчинения ... 11. Социологически подход към управлението | Лекции по ... ... ... Материали по Социология за предмет на та на труда в Pomagalo.com Механизмът на социалното договаряне е въведен и се прилага в България вече от 12 години. Първите два конкурса за възлагане на услуги се проведоха през 2004 г. Доклад на тема Социални нер ... PDF СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ 1 - 2. 2011 ... . Доклад на тема Социални неравенства и социална стратификация Изготвил:Денис Събев Наумов Специалност:СФК Група:36 Ф.К.№112321 Икономика и социална стратификация Социални неравенства и социална страти СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В ПРЕПОДАВАНЕТО ... но също и в правната и политическата среда, която не може и ... за това как да осигурят такова успешно взаимодействие. Затова в „Изследване на 9.3. Общи тенденции в отразяването на разслояването . 9.4. Проблемите на днешното българско село и вестникарското им отражение. Част втора: Социалното разслояване в селото отблизо: случаят с. Ключови тенденции в развитие на бизнеса - Интернет, Икономично производство, Архитектура на предприятието, Предприятие 2.0, Разширено предприятие и други. Нейното начало е в отделни социологически мисли в древността и средновековието, както и в социалното развитие на обществото през Ренесанса и Възраждането, когато се оформя системата на ... търсения и интерпретации, на прилагане на класически и съвременни практики в ретроспективен и актуален план. Обучението по "обществено мнение и медии" включва Развитието на правната система в края на xix и началото на xxв. В свързано с появата на един нов подход, който най-общо може да се нарече социологически. В този период теорията на правото загубва относително ... социалната икономика — сектор, който не само е важен стълб за заетостта и социалното сближаване в Европа, но и е от основно значение за постигане на целите на стратегията „Европа 2020". В по-общ план някои изследователи включват в областта на езика и социалното взаимодействие: анализа на речта, езика и жестовете в човешкото общуване, дискурсивните процеси ... ibeu е проект насочен към изследване на социален капитал, миграционни потоци, неформален сектор и перпективите за развите на регионалното сътрудничество в разлини сектори на икономиката между страните от Югоизточна ... В противен случай настъпва разрив между обществото и човека и се създават условия за тирания. Римският социален свят формира нови социологически мисли в рамките на философията. СОЦИОЛОГИЯ НА СОЦИАЛНОТО РЕГУЛИРАНЕ (задължителна само за ... Ето защо целта на курса е да ги запознае с основни социологически понятия, ... Тази лекция представя основните проблеми в курса и ... Затворените комплекси вече не са само тенденция, а се обособяват като отделен сегмент на пазара на недвижими имоти. Увеличава се броят на купувачите, които търсят жилища единствено в комплекси от затворен тип. ...