Безплатна електронна библиотека

Принципът на суверенитета.Kонституционноправни и европейски измерения - Стоил Моллов

Наслади се Принципът на суверенитета.Kонституционноправни и европейски измерения Стоил Моллов epub книги безплатно четене

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2012
РАЗМЕР: 11,94
ISBN: 9789547307506
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Стоил Моллов

Описание:

Книгата "Принципът на суверенитета"от Стоил Моллов е посветенанаисторическото развитие на принципа на сувереннституционализъм.итета отгенезиса му в раннитеполитически общества до модерните му трактовки всъвременния конституционализъм.Развита е тезата, че суверенитетътпървоначално възниква като емпирично явление,ведно със своя носител ититуляр – суверена, след това той бива осмислен иобоснован научно инакрая става част от конституцията на съвременната държава.Тозимеханизъм на генезис и концептуализиране функционира и в условията насъвременен, еволюиращ и многостепенен конституционализъм, обусловен отсъздаването и развитието на Европейския съюз и неговото право. Времеватарамкана изложението е определена от понятието „съвремененконституционализъм” –акцентът е поставен върху концепции и събития,развили се след края на Вторатасветовна война. Така определеното„съвремие” е условно, тъй катоконституционализмът е невъзможен безминалото си, а настоящето му е продължениена процеси, започнали презпредходните епохи.Подробно еизследван суверенитетът набългарската държава от нейното Освобождение доприемането й за член наЕвропейския съюз. Отделено е внимание на обявяването нанезависимосттапрез 1908 г. и на вътрешните и международните последици на актаот22-ри септември. Проследена е регламентацията на принципа в четиритеконституции и промените, приети във връзка със сключването и влизането всила наДоговора за присъединяване на Република България и Румъния къмЕС.СтоилМоллов е доктор по право, асистент в катедра „Конституционноправнинауки“ наЮридическия факултет на Софийския университет „Св. КлиментОхридски“, адвокат вСофийската адвокатска колегия

... една държава-членка на ЕС може да бъде прилагано спрямо вас ... Планът „Макрон", българските превозвачи и принципът на ... ... ... парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно енергийната ефективност, за изменение на директиви 2009/125/ЕО и 2010/30/ЕС и за отмяна на директиви 2004/8/ЕО и 2006/32/ЕО (ОВ l 315, 14.11.2012 г., стр. 1). Поддържането на военна мощ, сключването на съ ... КНИЖАРНИЦА "НОВА ЗВЕЗДА" - Автор Стоил Моллов ... .11.2012 г., стр. 1). Поддържането на военна мощ, сключването на съюзи и увеличаването на силата на всяка държава с цел оцеляване - това са основните теми на международните отношения до Първата световна война. Европейския съюз се създава с подписването на договора от Маастрихт през 1992г. , преди това обаче тази идея преминава през различни етапи се управлява на базата на общи европейски принципи, правила и регламенти. Покриване- ... стративното развитие в България и на тази ... има реални измерения, осигурявайки свобод- Чл. 1-11(1), ДКЕ определя, че „принципът на предоставена компетентност урежда разделянето на компетентността в Съюза", недвусмислено говори, че държавите-членки запазват „компетентността ... както и нейните измерения по отношение общата политика за здравеопазване. ... както и на базата на получените становища в рамките на публични ... помощ и се въведе принципът за разделение на ... Посещението намери широко отражение, естествено - над 99% - в изписваните на български език медии и в „мрежата". Въпреки дефицита на обективни и надеждни източници на правдива информация. Достоверно и логично ... Корените на категорията „суверенитет" могат да бъдат намерени във Вестфалския мирен договор от 1648 г., чрез който за първи път се обособява ролята на държавата като субект на международната политика. Принципът на недискриминация в правото на Европейския съюз и българското законодателство ... Ръководител Управление Европейски проекти и финансови ... Практически измерения на ... При изчисляване на осигурителен стаж от няколко държави членки, периодите на осигуряване се зачитат все едно са завършени в една и съща държава. Същото се отнася и за периодите на заетост и ......