Безплатна електронна библиотека

Закон за облагане доходите на физическите лица

Наслади се Закон за облагане доходите на физическите лица epub книги безплатно четене

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2004
РАЗМЕР: 8,85
ISBN:
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Описание:

...анъчно третиране по отменения Закон за облагане доходите на физическите лица/ЗОДФЛ/ и по Закона за данъците върху доходите на физическите лица ... Статии за "ЗАКОН ЗА ОБЛАГАНЕ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ... ... ... Облагане доходите на физическите лица в България, размер на данъка, деклариране, срокове, плащане. Осигурителни вноски в държавно обществено осигуряване. Необлагаеми доходи. Минимален и максимален осигурителен доход. Характеристика на дан ... Статии за "ЗАКОН ЗА ОБЛАГАНЕ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ... ... . Осигурителни вноски в държавно обществено осигуряване. Необлагаеми доходи. Минимален и максимален осигурителен доход. Характеристика на данъка върху доходите на физическите лица. Предмет на закона, обект на облагане Фиш i.2 Данъчно задължени лица, задължения за данъци Фиш i.3 Доходи от източници в Република ... На основание чл. 29, ал. 1, т. 1 и т. 2, б. „а" от ЗДДФЛ облагаемият доход от стопанска дейност на физическите лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, се определя, като ... Този закон урежда облагането на доходите на физическите лица, доходите на предприятията на едноличните търговци и доходите на някои предприятия, които са юридически лица. Чл. 2. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЛАГАНЕ И ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА. Предмет на закона. Чл. 1. Този закон урежда облагането на доходите на физическите лица, включително от дейност като едноличен търговец. Закон за данъците върху доходите на физическите лица - ЗДДФЛ. Данъчно задължени лица, доходи от източници в Република България, облагане на доходите. Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) - Единна данъчна ставка за облагане на доходите на физическите лица в размер на 10 на сто (10%); Промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), които влизат в сила от началото на 2018 г., са регламентирани в § 45-49 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и ... Когато доходите по чл. 37 и чл. 38, ал. 1 са в полза на лице, което е местно в държава, с която Република България има сключена спогодба за избягване на двойното данъчно облагане, данъкът по чл. 46 ... Законът за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) регламентира някои специални правила при облагането на чуждестранните физически лица, придържайки се към един от основните принципи в прякото облагане ... В практиката по прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) често възникват различни казуси, касаещи случаите на прехвърляне на право на строеж върху недвижим имот. При разрешаването ... Служебните бележки, издавани на хората за изплатените им през годините доходи и удържания данък, да не се издават вече на хартия....