Безплатна електронна библиотека

Биологични активи - Теодора Рупска

Bсички Теодора Рупска Книга, която можете да прочетете и изтеглите от нас

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2008
РАЗМЕР: 7,96
ISBN: 978954464169-6
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Теодора Рупска

Описание:

С настоящето издание ние правим опит да дадем решение на част от проблемите по отношение на счетоводното отчитане на биологичните активи – текущи и нетекущи в съответствие с изискванията на Счетоводен стандарт (СС) 41 – Селско стопанство от Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия. Стриктно ще се стараем да спазваме и утвърдената счетоводната методология. Тъй като в по-голямата си част предприятията занимаващи се с агробизнес са именно малки и средни, те трябва да съставят своите финансови отчети именно в съответствие с постановките на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия. Освен това, съществуват и редица средни предприятия, които не са с основен предмет на дейност селско стопанство, но притежават и съответно отчитат счетоводно биологични активи – такива са различни винарски изби, месопреработвателни предприятия, предприятия за преработка на плодове, за търговия с цветя и други. За всички тях това издание ще представлява интерес. В изложението са разработени множество практически примери, със съответните счетоводни решения, с които се постига по-голяма яснота при изясняването на теоретико практически представените проблеми.Въпросите за счетоводното отчитане на биологичните активи са интересни и доста проблемни за голяма част от практикуващите счетоводители. Част от проблемите са обективни, съществуват от доста време, но все още не са намерили напълно своето методологически обосновано решение. Други възникват във връзка с изискването за оценяването на тези ресурси по справедлива стойност и различните възможности за нейното надеждно изчисляване. А трети съществуват, тъй като все още се чувства влиянието на постановки отпреди 1989 година и по силата на инерцията биологичните активи както и процесите, операциите, и събитията характерни за тях се отчитат счетоводно така както се е правило тогава, без оглед на новите икономически реалности.

...ия и практика на нашата страна ДМА са, например, земи, дълготрайни биологични активи (гори, насаждения и пр ... Как да разчитаме баланс:: Investor.bg ... .), сгради, машини, съоръжения, оборудване, офис обзавеждане и др. ДНМА се различават от ДМА по това, че са продукти ... Характеристика, оценка и организация на отчитането на краткотрайните биологични активи. Краткотрайнит ... ODIT.info - Дискусия - амортизация на биологични активи ... ... Характеристика, оценка и организация на отчитането на краткотрайните биологични активи. Краткотрайните биологични активи са част от краткотрайните активи с биологичен произход. Могат да се подразделят на две ... Биологичните активи носители са всички останали биологични активи (МСС41 2015), пар.44: използвани за добив на земеделска продукция за срок по-дълъг "4. Биологични активи 4.1. Определение: Биологични активи (БА) са придобити и контролирани от предприятие живи животни и растения. Биологични активи -20%: Теодора Рупска, доктор по икономика: Въпросите за счетоводното отчитане на биологичните активи са интересни и доста проблемни за голяма част от практикуващите счетоводители. Отчитане на биологичните активи ⚫ от Теодора Йорданова Рупска 【ФорКом】 978-954-464-213-6 Купете сега от онлайн книжарница Сиела Второ издание Въпросите за счетоводното отчитане на биологичните активи са интересни и доста проблемни за голяма част от практикуващите счетоводители. Част от проблемите са обективни, съществуват от доста време, но ... Разходи от първоначално признаване и последваща оценка на биологични активи и земеделска продукция - биологичните активи се оценяват в края на годината по справедлива стойност, като ... Дълготрайните биологични активи, каквито са горите (сметка 271) могат да бъдат придобити по следните начини: * Чрез размяна с друг дълготраен материален актив (бартер) отчитане на биологичните активи _същност, понятие, класификация и оценка на биологичните активи_ _(БА)_ На БА е отредено подобаващо място в счетоводната нормативна уредба. За този вид активи са издадени и се прилагат ... активи Д-т с/ка от група Дълготрайни биологични активи К-т с/ка Финансиране на дълготрайни активи като приходът ще се признае за срока и в размера на начислената амортизация. Биологични активи ⚫ от Теодора Рупска 【ФорКом】 978954464169-6 Купете сега от онлайн книжарница Сиела Безплатна доставка над 40 лв. 1. Характеристика на Дълготрайните материални активи /ДМА/ като обект на счетоводно отразяване. Дълготрайните материални активи /ДМА/ са ре... 3.15. Биологични активи, включени в състава на дълготрайните материални активи и оценявани по справедлива стойност, не се амортизират. Правителс...