Безплатна електронна библиотека

Ликвидация на търговски дружества - Анета Антонова

Наслади се Ликвидация на търговски дружества Анета Антонова epub книги безплатно четене

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2009
РАЗМЕР: 5,58
ISBN: 9789542805915
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Анета Антонова

Описание:

Монографията е посветена на ликвидацията като правна форма за довършване на текущите дела на дружеството, удовлетворяване на кредиторите му, осребряване на имуществото му и разпределяне на чистия остатък между съдружниците. Акцентирано е върху анализа на нормативната уредба, както и на въпроси, по които няма единомислие в доктрината и (или)е налице противоречива съдебна практика.Отделено е внимание на промяната на функциите на органите на управление на дружеството в процеса на ликвидация, статуса на ликвидаторите, техните права и задължения,предоставянето на обезпечения на кредиторите, преди да се пристъпи към разпределяне на имуществото между съдружниците,прекратяването на производството по ликвидация, последвано от откриване на производство по несъстоятелност спрямо ликвидиращото се дружество. Критично са осмислени, нормативните положения относно извършването на ликвидационни действия след вписване заличаването на дружеството в търговския регистър.

...видация на търговско дружество ... Продължаване на дейността на непререгистрирани в ... ... ... Търговският закон урежда матерята по ликвидацията на търговски дружества. Там са указани забранените и разрешените от юридическа гледна точка неща ... ВНИМАНИЕ!!! Съгласно чл. 23, ал. 6 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел ако е посочен ЕИК, съдът, държавните органи, органите на местното самоуправление и местната ... КАПИТАЛ И ИМУЩЕСТВО НА ТЪРГОВ ... Може ли ликвидатор да представлява търговско дружество ... ... ... КАПИТАЛ И ИМУЩЕСТВО НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА Капиталът се образува от вноските на съдружниците. Те могат да са парични , непарични и смесени. Закона може да предвиди ограничения по отношение на вн ... Доброволната ликвидация на фирма е особено препоръчителна, защото се инициира и провежда от самия търговец или негово доверено лице (напр. адвокат) и намесата на държавни органи е напълно ... Списък на дружествата по ПМС № 114/2010 г. за наблюдение и контрол върху финансовото състояние на държавни предприятия и търговски дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала и на дружествата, които те контролират осребрява имуществото на ТД (тоест превръща всички активи на фирмата в пари) чрез продажба на недвижими имоти, прехвърляне на акции и дялове в други дружества, продажба на машини и ... Статията има за цел да представи приложното поле, целите, основните положения и моменти и сроковете на производството по ликвидация на търговски дружества. При капиталовите търговски дружества, законът предвижда, че ликвидатор може да се назначи от съда по искане на 1/20 от капитала при уважителни причини - право на малцинството (на практика ... Отговорност на ликвидатора при ликвидация на търговско дружество ... а при останалите търговски дружества - с единодушие от неограничено отговорните съдружници. Може и съдът да назначи ... Закриване на фирма - ще преминем през процедурата по ликвидация и заличаване на фирмата от Търговски регистър. Адвокати с опит в София и Бургас. Възможност за компенсация в случай че намалим цената на продукт, закупен от нас през последните 7 дни. Ликвидация на търговски дружества Такава е целта и на новото ни издание: Преобразуване и ликвидация на търговски дружества В него ще намерите поредната порция ценни практически съвети от експерт Евгени Рангелов! 60. Прекратяване и ликвидация на търговските дружества. по лекционния курс на проф. А. Калайджиев - 2008 - 2009 1. Понятие за ликвидация. Нормативна уредба: чл. 266 - 274 ТЗ. 1.1 Понятие....