Безплатна електронна библиотека

Основни принципи на изпълнителната дейност по АПК - Емилия Панайотова

Най-добре Основни принципи на изпълнителната дейност по АПК PDF файлът можете да намерите тук

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2018
РАЗМЕР: 3,76
ISBN: 9786192260842
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Емилия Панайотова

Описание:

Изпълнителна е всяка дейност, извършвана при осъществяване на функциите по управление на различни сфери от обществения живот чрез упражняване на административни правомощия. В зависимост от вида на административните правомощия се обособяват и отделните форми на изпълнителна дейност. Въз основа на анализа на изпълнителната дейност във функционален и в организационен аспект се налага изводът, че за окачествяването на една дейност като “изпълнителна” не е определящо обстоятелството какъв е субектът, който я осъществява. От основно значение е съдържанието на дейността, която се осъществява. Законодателят обаче все още не е достигнал до иначе обоснованото разбиране за даване приоритет на функционалния подход при определяне характера на съответната дейност. При осъществяване на изследването е приложен комплексен подход – използвани са достиженията на общата теория на правото, на конституционното право, на правото на ЕС, на международното публично право, наред с тези на теорията на административното право и на административния процес. На основата на обхватен и задълбочен анализ на относимата към разглежданите въпроси практика на Съда на ЕС, на Европейския съд по правата на човека, на Конституционния съд, на Върховния административен съд и на другите административни съдилища са откроени проблеми в правната уредба на основните принципи на изпълнителната дейност и са направени съответни предложения de lege ferenda. Книгата е предназначена за съдии, прокурори, адвокати, студенти по право; за работещите в институциите на законодателната и изпълнителната власт; за работещите в институциите на ЕС, както и за всички, които се интересуват от административно право и административен процес.

...мо кампанията на Онлайн ... 8. Администрация - организация и принципи на дейност ... ... ... които съществуват при функциониране на ИВ, при осъществяване на изпълнителната дейност Особеност е и линията, по която се развиват отношенията, регулирани от АП. Основни принципи на изпълнителната дейност по АПК. София: Сиби, 2018, 276 с. ISBN 97 ... Основни принципи на изпълнителната дейност по АПК ... . София: Сиби, 2018, 276 с. ISBN 978-619-226-084-2, COBISS.BG-ID 1285614820, на с. 177 (6) Когато съдът, на който делото е изпратено по реда на ал. 2, намери, че то е подсъдно на трети съд, той го изпраща за определяне на подсъдността на съда или състава по ал. 3 или 4 в зависимост от ... Основни принципи на изпълнителната дейност по АПК ... същността и последиците от нарушаване на основните принципи на изпълнителната дейност. Тяхното обособяване и изясняване е осъществено ... принципи на производствата по : i d и важат за всички фази. едостатък е лошата формулировка и това, че се смесват основни и допълнителни принципи. ко сме в A : G G Основни принципи на изпълнителната дейност по АПК ... същността и последиците от нарушаване на основните принципи на изпълнителната дейност. Тяхното обособяване и изясняване е осъществено ... Изпълнителна власт. Същност, принципи, функции и органи. Изпълнителната власт представлява една от 3-те власт функции, на които се дели единната държавна власт в съответствие с принципа за разделение на властите ... По този начин те вече са изрично дефинирани- изведени са напред в съдържанието на кодекса и важат за всички следващи производства, уредени в АПК. Формулирането на принципите на процеса ... Ето защо отразяването на тази дейност по избора на кмет и общински съветници не влиза в противоречие с никой нормативен акт и не е по смисъла на горецитираните разпоредби - чл.10, ал.2 от ... тивния контрол върху стопанската дейност, в сила от 18.12.2003 г., обн. ДВ. бр. 55 ... Действието на АПК по място и по отношение на лицата е уредено в чл. 2 и 3 и ... Четвърта подтема. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ... Предмет на АП са отношенията в сферата на държавното изпълнение и по-точно в сферата на изпълнителната власт; отношение на власт и подчинение и т.н. Нормите му въздействат навътре в държавния апарат и навън за ... Пред отдела по спорове се обжалват решенията на експертизните отдели на Патентното ведомство за откази за издаване на патенти, прекратяване на производства по заявки за патент, по ... През 2018 г. общото количество на използваната прясна и непрясна вода в страната е 4 647 млн. м 3, като спрямо 2017 г. намалява с 1.8%.Среднодневното потребление на питейна вода от домакинствата от общественото водоснабдяване ......