Безплатна електронна библиотека

Апортът в капиталовите търговски дружества - Атанас Петров

Можете да го намерите тук Апортът в капиталовите търговски дружества pdf книга

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2018
РАЗМЕР: 9,81
ISBN: 9789542827627
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Атанас Петров

Описание:

Настоящото изследване е посветено на частноправните аспекти на непаричните вноски в капиталовите търговски дружества. Институтът на непаричните вноски се характеризира с нарастващото значение на апорта, като алтернатива на паричнитевноски при участието в търговски дружества. Интересът къмнепаричните вноски е продиктуван не само от възможността дасе замени паричното участие в капитала, но и поради преференциалния данъчен режим и възможността да се спестят значителни разходи, особено при вноските с предмет вещни права върхунедвижими вещи. Изследваната тема е свързана и със значителни научни и практически предизвикателства, кои то се дължат налаконичната нормативна уредба, свеждаща се основно до разпоредбите на чл. 72 и чл. 73 от Търговския закон. Същевременно еналице изключително многообразие от имуществени права, годенпредмет на непарична вноска, разпореждането с кои то разкриваспецифики и е уредено в отделни нормативни актове.В резултатна изложените причини, в доктрината и в съдебната практика севъзприемат противоположни тези по повод същността на апорта, на фактическия състав, кой то води до придобиването на апортираното право от страна на дружеството, също и по отношениена формата и реда, по кой то следва да се извършват непаричнитевноски. В изследването е разгледано наличието на специален (облекчен) режим за извършване на непарични вноски в капиталовите търговски дружества от страна на държавата и общините,кой то значително се отклонява от правилата на ТЗ. В тази връзкае направена съпоставка между посочения облекчен ред и относимите разпоредби от правото на ЕС, кои то поставят под въп роснеобходимостта от съществуването на преференциален режим зачаст от участниците в търговския оборот.Изложеното аргументира актуалността на разглежданата вработата тема и обосновава необходимостта от извършване нацялостно изследване на института на непаричните вноски и неговите частноправни аспекти. Апортът е бил обект на научни разработки, но фрагментарно и предимно като част от изследвания,посветени на дружествата, уредени в Търговския закон. В доктрината е налице и цялостно задълбочено изследване, посветеноизцяло на непаричните вноски2, но от извършването му е изминализвестен период от време, през кой то се наблюдават измененияв нормативната уредба, включително и на разпоредбите, прякосвързани с апорта. С оглед на изложеното, настоящият труд правиопит за задълбочено и изчерпателно проучване на непаричнитевноски, критична оценка на нормативната уредба, както и да бъдепредложен подход за разрешаване на спорните въп роси, за усъвършенстване и модернизиране на института.

...жник на корицата: Стоян Кораков isbn: 978-954-28-2762-7 Дата на издаване: 20-и декември 2018 г ... Апортът в капиталовите търговски дружества ... . Към капиталовите търговски дружества спадат акционерното дружество (АД), дружеството с ограничена отговорност (ООД) и командитното дружество с акции (КДА). КАПИТАЛ И ИМУЩЕСТВО НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА Капиталът се образува от вноски ... Апортът в капиталовите търговски дружества | Предизвикай ... ... . КАПИТАЛ И ИМУЩЕСТВО НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА Капиталът се образува от вноските на съдружниците. Те могат да са парични , непарични и смесени. Закона може да предвиди ограничения по отношение на вн ... В изследването е разгледано наличието на специален (облекчен) режим за извършване на непарични вноски в капиталовите търговски дружества от страна на държавата и общините,кой то ... Заглавие: „Апортът в капиталовите търговски дружества" Автор: Атанас Петров. Художник на корицата: Стоян Кораков. isbn: 978-954-28-2762-7. Дата на издаване: 20-и декември 2018 г. Място на издаване: София В изследването е разгледано наличието на специален (облекчен) режим за извършване на непарични вноски в капиталовите търговски дружества от страна на държавата и общините, който ... В персоналните дружества, събирателно дружество и командитно дружество, апортът не подлежи на експертна оценка. Съдружниците са свободни да внесат каквото желаят като апорт и могат да ... Апортът в капиталовите търговски дружества на Атанас Петров сега с 15% отстъпка от коричната цена в книжарница Bookpoint! Вашето място за книги онлайн. Търговски дружества понятие, участници, видове, образуване, прекратяване Търговското дружество е обединение на две или повече лица, които под общо име и с общи средства извършват търговска дей...