Безплатна електронна библиотека

Наредба N:8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове

Най-добре Наредба N:8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове PDF файлът можете да намерите тук

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2001
РАЗМЕР: 7,14
ISBN:
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Описание:

... устройствените схеми и планове, издадена от министъра на регионалното развитие и ... Наредба №4 за проектиране, изпълнение и поддържане на ... ... ... Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове Промени в Наредба №8/2001 г. на МРРБ за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове; Наредба №1/2004 г. на Камарата на архитектите в България за определяне на минимални цени в ... Р Е Ш Е ... PDF НАРЕДБА № 8 обема и съдържанието на устройствените схеми и ... ... . на Камарата на архитектите в България за определяне на минимални цени в ... Р Е Ш Е Н И Е № 444 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 19 ОТ 09.11. 2012 г.. О Т Н О С Н О : Изработване на Подробен устройствен план по смисъла на чл. 14 и чл. 15, ал. 2 от ЗУТ като План за регулация за ЖР „Тракия" с план-схеми по чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ и ... ПУП - ПП да се изработи при спазване на изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове, Наредба №16 за сервитутите на енергийните обекти и да ... 1. едновременно с изискванията за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове и инвестиционните проекти, правилата и нормативите за устройство на територията, НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 3 ОТ 2006 Г.) В сила от 01.07.2004 г. Приета с ПМС № 139 от 24.06.2004 г. 1. Разрешава изработване на ПУП /подробен устройствен план/ план за регулация /ПР/ за УПИ xi-283 и УПИ xii-310, кв. 49 по плана на гр. Симитли, общ. Симитли за промяна на границата между двата имота. 2. жание на проектната документация, което е регламентирано в Наредба № 8 на МРРБ за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове. Плановете по чл. 16 ( ал. Чл. 4. Наредбата се прилага едновременно с изискванията на нормативните актове за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, за правила и нормативи за устройство Наредба №8/2001 г. на МРРБ за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове Промени в Наредба №1/2001 г. на МФ за възстановяване на платен ДДС на чуждестранни юридически лица /ДВ, бр.57/26.06.2001г./ за обхвата и съдържанието на устройствените схеми и планове; за подробните устройствени планове да има издаден съответен документ за допускане на тяхното изготвяне ... Наредба за провеждане на конкурси в устройственото планиране и инвестиционното проектиране Обн., ДВ, бр. 26/2009 г....